Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 12/11/2004

Guvernul României

Normă metodologică din 21/10/2004 de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale

care desfaşoară activităţi economice în mod independent

 

CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale


   Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, denumită în continuare lege.
   Art. 2. - (1) Pe teritoriul României, în condiţiile legii, pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau pot constitui asociaţii familiale:
   a) cetăţenii români;
   b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, şi anume: Franţa, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Malta, Cipru şi Slovenia;
   c) cetăţenii statelor aparţinând Spaţiului Economic European, şi anume: Norvegia, Liechtenstein şi Islanda.
   (2) Nomenclatorul activităţilor din economia naţională pentru care primarii emit autorizaţia în condiţiile legii este prevăzut în anexa nr. 1.
   Art. 3. - Următorii termeni se definesc astfel:
   a) dreptul de stabilire - dreptul persoanelor fizice, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care au domiciliul ori reşedinţa în România, de a avea acces şi de a desfăşura activităţi economice în mod independent sau de a constitui asociaţii familiale pe teritoriul României în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;
   b) prestare de servicii - desfăşurarea, pe teritoriul României, a activităţilor economice de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care sunt stabiliţi în unul dintre aceste state şi care nu au domiciliul sau reşedinţa în România;
   c) activităţi itinerante - sunt vânzările directe, vânzările în afara spaţiilor comerciale şi comerţul ambulant, în conformitate cu normele legale în vigoare.
   Art. 4. - (1) Persoanele fizice, respectiv membrii asociaţiei familiale, pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau, după caz, în cadrul asociaţiilor familiale, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) întrunesc condiţiile prevăzute de art. 5 din lege;
   b) deţin autorizaţia eliberată în condiţiile legii;
   c) sunt înregistrate în registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale.
   (2) Persoanele fizice, respectiv membrii asociaţiei familiale, trebuie să fie asigurate prin sistemul de pensii şi sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
   (3) În contextul prestării de servicii, persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate în statul de origine nu se supun condiţiilor alin. (1) şi (2).

   CAPITOLUL II
  Autorizarea. Procedura de autorizare

   Art. 5. - (1) Obţinerea autorizaţiei prevăzute de lege şi a certificatului de înregistrare în registrul comerţului se realizează, în baza dosarului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a)-h) din lege, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul.
   (2) În vederea completării dosarului, primăriile vor pune la dispoziţie solicitanţilor următoarele formulare:
   a) cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă, prevăzută în anexa nr. 2;
   b) declaraţie-tip pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă, prevăzută în anexa nr. 3;
   c) declaraţie-tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, în cazul meseriilor tradiţionale şi artizanale, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, prevăzută în anexa nr. 4;
   d) declaraţie-tip pe propria răspundere autentificată, în cazul cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, neînregistraţi fiscal în România, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, prevăzută în anexa nr. 5;
   e) cerere de autorizare, prevăzută în anexa nr. 6;
   f) cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevăzută în anexa nr. 7.
   (3) În cazul cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, pentru completarea dosarului în vederea emiterii autorizaţiei, aceştia pot depune certificatul medical obţinut în ţara de origine, în copie tradusă şi legalizată.
   (4) În vederea emiterii autorizaţiei şi a obţinerii certificatului de înregistrare, solicitantul va depune în contul primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravaloarea taxelor prevăzute de lege, astfel:
   a) taxa de verificare a denumirii şi de rezervare firmă;
   b) taxa de obţinere a cazierului fiscal;
   c) taxa pentru emiterea autorizaţiei, care include şi taxele poştale;
   d) taxa pentru înregistrare în registrul comerţului a autorizaţiei;
   e) comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comerţului în vederea obţinerii codului unic de înregistrare;
   f) taxa de transmitere prin poştă de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale către primării.
   (5) Dovada plăţii taxelor prevăzute la alin. (4) se depune o dată cu documentele prevăzute la art. 6 din lege.
   (6) Sumele achitate conform alin. (4) se virează de către primării, în termen de 24 de ore de la data încasării, în conturile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
   (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(6), cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, stabiliţi în unul dintre aceste state, unde exercită legal activităţi economice în mod independent, pot desfăşura aceste activităţi în România, în contextul prestării de servicii, doar în baza documentului emis în acel stat, valabil la momentul prestării serviciului, care atestă exercitarea activităţii respective. Documentul trebuie să fie tradus şi legalizat în limba română şi depus la primăria în a cărei rază teritorială prestatorul îşi desfăşoară activitatea pentru care este autorizat.
   (8) Primăriile vor ţine evidenţa separată a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale autorizate, prevăzute la alin. (7).
   Art. 6. - (1) Primăriile au obligaţia de a solicita oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei şi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti certificatul de cazier fiscal, prevăzute de lege, în baza cererilor completate de solicitant prevăzute la art. 5 alin. (2).
   (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea firmei, să răspundă primăriilor în ceea ce priveşte denumirea persoanei fizice/asociaţiei familiale supuse autorizării.
   (3) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti vor emite certificatul de cazier fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii pentru obţinerea certificatului de cazier fiscal, pe care îl vor transmite primăriilor.
   Art. 7. - În vederea obţinerii certificatului de cazier fiscal şi a înregistrării în registrul comerţului, primăriile vor încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru a facilita completarea dosarului solicitantului.
   Art. 8. - (1) Calificarea, pregătirea profesională sau, după caz, experienţa profesională necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia se dovedeşte de către persoanele fizice şi reprezentantul asociaţiei familiale în condiţiile art. 7 din lege.
   (2) În cazul meseriilor tradiţionale sau artizanale desfăşurate pe teritoriul localităţii în care solicitantul doreşte să se autorizeze, condiţia prevăzută la art. 5 lit. c) din lege se dovedeşte în baza declaraţiei de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea respectivă.
   (3) Profesiile şi ocupaţiile care fac obiectul legilor speciale şi care se regăsesc în nomenclatorul activităţilor din economia naţională cuprinse în anexa nr. 1 vor fi dovedite prin acte emise de autorităţile competente, prevăzute în anexa nr. 8.
   (4) În cazul cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, recunoaşterea calificării profesionale şi a experienţei profesionale se face în condiţiile legii.
   Art. 9. - (1) Primăriile vor anunţa solicitantul în termen de 24 de ore de la primirea răspunsului de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale în legătură cu disponibilitatea firmei şi de la primirea certificatului de cazier fiscal de la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi are reşedinţa sau domiciliul contribuabilul, precum şi în legătură cu decizia de validare a dosarului solicitantului şi de emitere a autorizaţiei.
   (2) În termen de 5 zile de la data validării dosarului primarul va emite autorizaţia prevăzută de lege şi va transmite la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale copii certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizaţia emisă, precum şi dovada achitării taxelor percepute.
   (3) În caz de nevalidare a dosarului se va proceda astfel:
   a) oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor vira integral primăriilor contravaloarea taxelor de înregistrare pentru a fi restituite solicitanţilor;
   b) primăriile vor restitui taxa de autorizare din care vor deduce cheltuielile efectuate în vederea emiterii autorizaţiei.
   (4) În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise de primărie, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va emite şi va transmite către primărie certificatul de înregistrare.
   (5) Data eliberării certificatului de înregistrare este data la care acesta este comunicat primăriei, prin poştă. Pe data primirii primarul anunţă solicitantul în legătură cu eliberarea certificatului de înregistrare.
   (6) Autorizaţia-tip emisă de primar este prevăzută în anexa nr. 9.
   Art. 10. - (1) În cazul desfăşurării unor activităţi itinerante în scopul comercializării producţiei proprii, persoana fizică/reprezentantul asociaţiei familiale va completa în cererea de emitere a autorizaţiei natura acestei activităţi şi modalităţile ei de realizare.
   (2) Autorizaţia va cuprinde activităţile itinerante menţionate în cerere.
   (3) Autorizaţia emisă de primarul unităţii administrative din raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul este valabilă şi în localităţile în care deţinătorul autorizaţiei va desfăşura activităţile itinerante.
   (4) Pentru activităţile itinerante deţinătorul autorizaţiei va solicita, în baza autorizaţiei deţinute, obţinerea dreptului de utilizare a domeniului public la primăria localităţii în care îşi va desfăşura aceste activităţi şi va plăti taxele de utilizare a domeniului public în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   (5) Modificările intervenite cu privire la autorizaţia emisă în condiţiile legii se completează de autoritatea emitentă pe versoul formularului de autorizaţie, la pct. 11: Menţiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea (anexa nr. 9).
   (6) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. 5 alin. (7) pot desfăşura activităţi itinerante cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (4).

   CAPITOLUL III
  Modificarea, suspendarea şi anularea autorizaţiei

   Art. 11. - Modificarea, suspendarea şi anularea autorizaţiei fac obiectul menţiunilor prevăzute la pct. 11 din aceasta.
   Art. 12. - (1) Modificarea sau completarea datelor înscrise în autorizaţie se efectuează de către primar, la cererea persoanei fizice/asociaţiei familiale autorizate.
   (2) Primăriile vor comunica oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în termen de 3 zile lucrătoare, dovada achitării plăţii taxelor, copii certificate de pe cerere şi autorizaţie, astfel cum a fost modificată sau completată.
   (3) Pentru modificarea sau completarea autorizaţiei persoana fizică/asociaţia familială autorizată va achita la primărie taxa aferentă modificării înregistrării în registrul comerţului.
   Art. 13. - (1) Suspendarea pe perioadă determinată a autorizaţiei se realizează prin dispoziţie a primarului care a emis-o, pentru motive temeinice, în baza cererii de întrerupere temporară a activităţii, formulată de persoana fizică autorizată sau de reprezentantul asociaţiei familiale.
   (2) Suspendarea activităţii persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale în baza cererii de întrerupere temporară a activităţii este comunicată de primăria emitentă a autorizaţiei către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.
   (3) Reluarea activităţii la cererea persoanei fizice/asociaţiei familiale autorizate se comunică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
   Art. 14. - (1) Revocarea autorizaţiei se realizează din dispoziţia primarului care a emis-o, în condiţiile legii, în una dintre situaţiile:
   a) în baza cererii de renunţare, formulată de persoana fizică sau de reprezentantul asociaţiei familiale;
   b) în cazul în care una dintre condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai este îndeplinită;
   c) ca urmare a constatării neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi/sau a aplicării unei sancţiuni de către organele de control abilitate, caz în care organele de control au obligaţia de a comunica măsura dispusă primăriei emitente a autorizaţiei, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a acestei măsuri.
   (2) Cererea de renunţare la autorizaţie din iniţiativa deţinătorului şi transmiterea renunţării la autorizaţie se fac la primăria emitentă, care are obligaţia de a transmite către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal cazurile de anulare a autorizaţiei şi certificatul de înregistrare în original, în vederea radierii din oficiu a persoanei fizice/asociaţiei familiale autorizate.
   (3) În cazul în care persoana fizică/reprezentantul asociaţiei familiale autorizate doreşte modificarea formei de organizare (persoană fizică sau asociaţie familială) menţionate în autorizaţie, autorizaţia iniţială se revocă la cerere, prin dispoziţie a primarului care a emis-o, şi este eliberată o altă autorizaţie în condiţiile legii, prin reluarea procedurii.
   (4) Măsura revocării autorizaţiei poate fi contestată în instanţă, în condiţiile legii.

   CAPITOLUL IV
  Sancţiuni

   Art. 15. - (1) Potrivit dispoziţiilor legii, se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare următoarele fapte:
   a) exercitarea de către persoanele fizice sau asociaţiile familiale de activităţi economice fără autorizaţie emisă în condiţiile legii, faptă ce constituie contravenţie şi se pedepseşte potrivit legii;
   b) nerespectarea legislaţiei în vigoare specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi a normelor de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă, pe care persoana fizică autorizată sau asociaţia familială s-a angajat să le respecte în baza declaraţiei pe propria răspundere.
   (2) Persoana fizică autorizată sau asociaţia familială este obligată să deţină registrul unic de control, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
   (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor legale şi se consemnează în registrul unic de control al persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale verificate, de către fiecare organ de control care a efectuat inspecţia.
   Art. 16. - (1) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de revocare, rămasă definitivă.
   (2) Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.
   (3) În cazul în care persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială solicită o nouă autorizare fără respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cererea va fi respinsă ca prematură.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 17. - Autorizaţiile obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice rămân valabile. Înscrierea de noi activităţi în autorizaţie se face în condiţiile legii, respectându-se procedura din prezentele norme.
   Art. 18. - Primăriile au obligaţia de a întreprinde, în conformitate cu prevederile legale în materie, măsurile ce se impun pentru ca o dată cu trecerea la înregistrarea on-line să fie capabile să faciliteze schimburile de informaţii prin mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, organele de control abilitate şi cu cetăţenii.
   Art. 19. - Autorizaţia prevăzută în anexa nr. 9 va fi tipărită la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. pentru a i se asigura elementele de securizare necesare.
   Art. 20. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentele norme.
    __________
   *) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.

   ANEXA Nr. 1
la norme

    NOMENCLATORUL
activităţilor din economia naţională care fac obiectul legii
   
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Codul │ │
│clasei│ DENUMIRE │
│ CAEN │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0111 │Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0112 │Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0113 │Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0121 │Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0122 │Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0123 │Creşterea porcinelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0124 │Creşterea păsărilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0125 │Creşterea altor animale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0130 │Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0141 │Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic │
│ │(arhitectură peisageră) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0142 │Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor │
│ │veterinare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0150 │Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexe │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0201 │Silvicultură şi exploatare forestieră │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0202 │Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0501 │Pescuitul │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0502 │Piscicultura │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1010 │Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS >= 23.865 kJ/kg) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1020 │Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1030 │Extracţia şi prepararea turbei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1110 │Extracţia hidrocarburilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1120 │Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, exclusiv prospecţiunile │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1310 │Extracţia şi prepararea minereurilor feroase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1320 │Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile │
│ │radioactive) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1411 │Extracţia pietrei pentru construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1412 │Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1413 │Extracţia ardeziei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1421 │Extracţia pietrişului şi nisipului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1422 │Extracţia argilei şi caolinului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1430 │Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor │
│ │naturale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1440 │Extracţia sării │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1450 │Alte activităţi extractive n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1511 │Producţia şi conservarea cărnii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1512 │Producţia şi conservarea cărnii de pasăre │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1513 │Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1520 │Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1531 │Prelucrarea şi conservarea cartofilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1532 │Fabricarea sucurilor de fructe şi legume │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1533 │Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1541 │Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1542 │Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1543 │Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1551 │Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1552 │Fabricarea îngheţatei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1561 │Fabricarea produselor de morărit │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1562 │Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1571 │Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1572 │Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1581 │Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1582 │Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1583 │Fabricarea zahărului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1584 │Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1585 │Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1586 │Prelucrarea ceaiului şi cafelei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1587 │Fabricarea condimentelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1588 │Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1589 │Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1591 │Fabricarea băuturilor alcoolice distilate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1592 │Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1593 │Fabricarea vinurilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1594 │Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1595 │Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1596 │Fabricarea berii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1597 │Fabricarea malţului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1598 │Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1711 │Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1712 │Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1713 │Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1714 │Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1715 │Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a │
│ │firelor sintetice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1716 │Fabricarea aţei de cusut │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1717 │Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1721 │Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1722 │Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1723 │Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1724 │Ţesături din mătase şi din fire tip mătase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1725 │Ţesături din alte textile │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1730 │Finisarea materialelor textile │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1740 │Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi │
│ │lenjeriei de corp) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1751 │Fabricarea de covoare şi mochete │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1752 │Fabricarea de frânghii, sfori şi plase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1753 │Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de │
│ │îmbrăcăminte │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1754 │Fabricarea altor articole textile n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1760 │Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1771 │Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1772 │Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1810 │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1821 │Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1822 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1823 │Fabricarea de articole de lenjerie de corp │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1824 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1830 │Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1910 │Tăbăcirea şi finisarea pieilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1920 │Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1930 │Fabricarea încălţămintei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2010 │Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2020 │Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii │
│ │de lemn, plăci fibrolemnoase etc. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2030 │Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2040 │Fabricarea ambalajelor din lemn │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2051 │Fabricarea altor produse din lemn │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2052 │Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2111 │Fabricarea celulozei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2112 │Fabricarea hârtiei şi cartonului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2121 │Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2122 │Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2123 │Fabricarea articolelor de papetărie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2124 │Fabricarea tapetului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2125 │Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2231 │Reproducerea înregistrărilor audio │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2232 │Reproducerea înregistrărilor video │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2233 │Reproducerea înregistrărilor informatice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2310 │Fabricarea produselor de cocserie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2411 │Fabricarea gazelor industriale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2412 │Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2413 │Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2414 │Fabricarea altor produse chimice organice de bază │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2415 │Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2416 │Fabricarea materialelor plastice în forme primare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2417 │Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2420 │Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2430 │Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2441 │Fabricarea produselor farmaceutice de bază │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2442 │Fabricarea preparatelor farmaceutice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2451 │Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2452 │Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2461 │Fabricarea explozivilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2462 │Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2463 │Fabricarea uleiurilor esenţiale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2464 │Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2465 │Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2466 │Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2470 │Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2511 │Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2512 │Reşaparea anvelopelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2513 │Fabricarea altor produse din cauciuc │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2521 │Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2522 │Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2523 │Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2524 │Fabricarea altor produse din material plastic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2611 │Fabricarea sticlei plate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2612 │Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2613 │Fabricarea articolelor din sticlă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2614 │Fabricarea fibrelor din sticlă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2615 │Fabricarea de sticlărie tehnică │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2621 │Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2622 │Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2623 │Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2624 │Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2625 │Fabricarea altor produse ceramice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2626 │Fabricarea produselor ceramice refractare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2630 │Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2640 │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2651 │Fabricarea cimentului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2652 │Fabricarea varului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2653 │Fabricarea ipsosului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2661 │Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2662 │Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2663 │Fabricarea betonului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2664 │Fabricarea mortarului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2665 │Fabricarea produselor din azbociment │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2666 │Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2670 │Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2681 │Fabricarea de produse abrazive │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2682 │Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2710 │Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2721 │Producţia de tuburi (ţevi) din fontă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2722 │Producţia de tuburi (ţevi) din oţel │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2731 │Tragere la rece │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2732 │Laminare la rece │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2733 │Producţia altor profile obţinute la rece │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2734 │Trefilare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2741 │Producţia metalelor preţioase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2742 │Metalurgia aluminiului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2743 │Producţia plumbului, zincului şi cositorului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2744 │Metalurgia cuprului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2745 │Producţia altor metale neferoase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2751 │Turnarea fontei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2752 │Turnarea oţelului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2753 │Turnarea metalelor neferoase uşoare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2754 │Turnarea altor metale neferoase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2811 │Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2812 │Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2821 │Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2822 │Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2830 │Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2840 │Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2851 │Tratarea şi acoperirea metalelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2852 │Operaţiuni de mecanică generală │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2861 │Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2862 │Fabricarea uneltelor de mână │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2863 │Fabricarea articolelor de feronerie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2871 │Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2872 │Fabricarea ambalajelor din metale uşoare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2873 │Fabricarea articolelor din fire metalice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2874 │Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2875 │Fabricarea altor articole din metal │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2911 │Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule │
│ │şi motociclete) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2912 │Fabricarea de pompe şi compresoare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2913 │Fabricarea de articole de robinetărie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2914 │Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2922 │Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2923 │Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor │
│ │pentru uz casnic) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2924 │Fabricarea altor echipamente de utilizare generală │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2931 │Fabricarea tractoarelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2932 │Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2941 │Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2942 │Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2943 │Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2951 │Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2952 │Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2953 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi │
│ │tutunului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2954 │Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2955 │Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2956 │Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2971 │Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2972 │Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3001 │Fabricarea maşinilor de birou │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3002 │Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3110 │Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3120 │Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3130 │Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice, izolate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3140 │Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3150 │Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3161 │Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3162 │Producţia altor componente electrice n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3210 │Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3220 │Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi │
│ │telegrafice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3230 │Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi │
│ │reproducere audio sau video │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3310 │Producţia de aparatură şi instrumente medicale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3320 │Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control (cu excepţia │
│ │echipamentelor de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3330 │Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3340 │Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3350 │Producţia de ceasuri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3410 │Producţia de autovehicule │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3420 │Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3430 │Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3511 │Construcţii şi reparaţii de nave │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3512 │Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3520 │Construcţia şi repararea materialului rulant │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3541 │Producţia de motociclete │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3542 │Producţia de biciclete │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3543 │Producţia de vehicule pentru invalizi │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3550 │Producţia altor mijloace de transport n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3611 │Producţia de scaune │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3612 │Producţia mobilierului pentru birou şi magazine │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3613 │Producţia mobilierului pentru bucătării │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3614 │Producţia altor tipuri de mobilier │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3615 │Producţia de saltele şi somiere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3621 │Baterea monedelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3622 │Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3630 │Fabricarea instrumentelor muzicale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3640 │Fabricarea articolelor pentru sport │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3650 │Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3661 │Fabricarea bijuteriilor de fantezie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3662 │Confecţionarea măturilor şi periilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3663 │Fabricarea altor produse manufacturiere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3710 │Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3720 │Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4021 │Producţia gazelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4022 │Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4030 │Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4100 │Captarea, tratarea şi distribuţia apei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4511 │Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4512 │Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4521 │Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4522 │Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4523 │Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4524 │Construcţii hidrotehnice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4525 │Alte lucrări speciale de construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4531 │Lucrări de instalaţii electrice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4532 │Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4533 │Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4534 │Alte lucrări de instalaţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4541 │Lucrări de ipsoserie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4542 │Lucrări de tâmplărie şi dulgherie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4543 │Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4544 │Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4545 │Alte lucrări de finisare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4550 │Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5010 │Comerţ cu autovehicule │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5020 │Întreţinerea şi repararea autovehiculelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5030 │Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5040 │Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea │
│ │motocicletelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5050 │Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5111 │Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile│
│ │şi cu semifabricate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5112 │Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5113 │Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5114 │Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5115 │Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5116 │Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole din piele │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5117 │Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5118 │Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, │
│ │n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5119 │Intermedieri în comerţul cu produse diverse │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5121 │Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5122 │Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5123 │Comerţ cu ridicata al animalelor vii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5124 │Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5125 │Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5131 │Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5132 │Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5133 │Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5134 │Comerţ cu ridicata al băuturilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5135 │Comerţ cu ridicata al produselor din tutun │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5136 │Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5137 │Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5138 │Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5139 │Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5141 │Comerţ cu ridicata al produselor textile │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5142 │Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5143 │Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de │
│ │radio şi televizoarelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5144 │Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de │
│ │întreţinere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5145 │Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5146 │Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5147 │Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5151 │Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor │
│ │derivate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5152 │Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5153 │Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5154 │Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie, pentru instalaţii │
│ │sanitare şi de încălzire │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5155 │Comerţ cu ridicata al produselor chimice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5156 │Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5157 │Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5181 │Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5182 │Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5183 │Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi │
│ │de tricotat │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5184 │Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5185 │Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5186 │Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5187 │Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5188 │Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al │
│ │tractoarelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5190 │Comerţ cu ridicata al altor produse │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5211 │Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse │
│ │alimentare, băuturi şi tutun │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5212 │Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse │
│ │nealimentare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5221 │Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5222 │Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5223 │Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5224 │Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5225 │Comerţ cu amănuntul al băuturilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5226 │Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5227 │Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5231 │Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5232 │Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5233 │Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5241 │Comerţ cu amănuntul al textilelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5242 │Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5243 │Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5244 │Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz │
│ │casnic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5245 │Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, al aparatelor de │
│ │radio şi televizoarelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5246 │Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru │
│ │vopsit │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5247 │Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5248 │Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5250 │Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5261 │Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5262 │Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5263 │Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5271 │Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5272 │Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5273 │Reparaţii de ceasuri şi bijuterii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5274 │Reparaţii de alte articole personale n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5510 │Hoteluri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5521 │Tabere de tineret şi refugii montane │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5522 │Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5523 │Alte mijloace de cazare n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5530 │Restaurante │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5540 │Baruri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5551 │Cantine │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5552 │Alte unităţi de preparare a hranei │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6010 │Transporturi pe calea ferată │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6021 │Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6022 │Transporturi cu taxiuri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6023 │Transporturi terestre de călători, ocazionale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6030 │Transporturi prin conducte │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6110 │Transporturi maritime şi de coastă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6120 │Transporturi pe căi navigabile interioare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6220 │Transporturi aeriene ocazionale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6311 │Manipulări │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6312 │Depozitări │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6321 │Alte activităţi anexe transporturilor terestre │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6322 │Alte activităţi anexe transporturilor pe apă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6323 │Alte activităţi anexe transporturilor aeriene │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6330 │Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă │
│ │turistică n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6340 │Activităţi ale altor agenţii de transport │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6412 │Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6420 │Telecomunicaţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7121 │Închirierea altor mijloace de transport terestru │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7122 │Închirierea mijloacelor de transport pe apă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7123 │Închirierea mijloacelor de transport aerian │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7131 │Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7132 │Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire│
│ │aferent │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7133 │Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7134 │Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7140 │Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7210 │Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7221 │Editare de programe │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7222 │Consultanţă şi furnizare de alte produse software │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7230 │Prelucrarea informatică a datelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7240 │Activităţi legate de bazele de date │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7250 │Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7260 │Alte activităţi legate de informatică │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7460 │Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7470 │Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7481 │Activităţi fotografice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7482 │Activităţi de ambalare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7485 │Activităţi de secretariat şi traducere │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7486 │Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7487 │Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9001 │Colectarea şi tratarea apelor uzate │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9002 │Colectarea şi tratarea altor reziduuri │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9003 │Salubritate, depoluare şi activităţi similare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9231 │Creaţie şi interpretare artistică şi literară │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9232 │Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9233 │Bâlciuri şi parcuri de distracţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9234 │Alte activităţi de spectacole n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9240 │Activităţi ale agenţiilor de presă │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9251 │Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9252 │Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor istorice │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9253 │Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi zoologice şi ale rezervaţiilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9272 │Alte activităţi recreative n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9253 │Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9301 │Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9302 │Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9305 │Alte activităţi de servicii personale n.c.a. │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9500 │Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9600 │Activităţi desfăşurate în gospodării private, de producere a bunurilor destinate │
│ │consumului propriu │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9700 │Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 2
la norme
   
┌───────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│I. │II. │III. │
│ MINISTERUL JUSTIŢIEI │ CERERE │Primărie - număr şi dată înregistrare:│
│ ──────────────────── │ │ ................................. │
│ OFICIUL REGISTRULUI │[ ] verificare disponibilitate│ Oficiul registrului comerţului de │
│COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ │ firmă │ pe lângă tribunal - număr şi dată │
│ TRIBUNALUL │[ ] rezervare denumire firmă │ înregistrare: │
│.......................│ │ ................................. │
└───────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Stabilirea firmei se face la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului; oficiul registrului │
│ comerţului răspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri. │
│ Solicitarea de denumire firmă în vederea înregistrării în registrul comerţului nu este │
│ constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998; în caz de conflict între denumirea │
│ firmei şi o marcă înregistrată drepturile conferite de marcă vor prevala. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IV. │
│1. Subsemnatul .............................................................................,│
│ (nume, prenume) │
│în calitate de .................................................., identificat cu ..........,│
│ (persoană fizică/reprezentant asociaţie familială) │
│seria ......, nr. .................. CIF ...................................................,│
│ (cod de identificare fiscală) │
│2. domiciliul/reşedinţa în: localitatea .........................., Judeţ/sector ...........;│
│3. prin ..............................................., CIF ...............................,│
│ (nume, prenume) (cod de identificare fiscală) │
│în calitate de ........................., conform ..........................................,│
│4. solicit verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă(1) pentru: │
│ [ ] autorizare şi înmatriculare [ ] schimbare denumire │
│5. │
│┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│
││Nr. │ Denumiri propuse în ordinea preferinţelor │ Denumire rezervată ││
││crt.│ │(nume, prenume, semnătură referent)││
│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│
││ 1. │ │ ││
│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│
││ 2. │ │ ││
│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│
││ 3. │ │ ││
│└────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte, precum│
│ şi săvârşirea de acte de concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data: ......................... Semnătura, .........................
    Notă: (1) Dovada rezervării firmei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia.

   ANEXA Nr. 3
la norme

    DECLARAŢIE - TIP
pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare
prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării
împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protecţiei
consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate
a produselor şi serviciilor puse pe piaţă

    Subsemnatul ........................................ cetăţean ............... posesor al B.I. (C.I.), seria ..... nr. .............., eliberat(ă) de ........, CNP ............../paşaport nr. ................., eliberat de ................, permis de şedere nr. ................ în calitate de:
    persoană fizică [ ];
    reprezentant al asociaţiei familiale [ ];
    cu domiciliul/reşedinţa în: localitatea ...................................., str ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..................., telefon .............../................., fax .............../................., e-mail .................................,
    declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele:
   a. îndeplinesc condiţiile de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, la sediul social şi/sau sediul sediile secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare;
   b. îndeplinesc condiţiile legislative cerute de normele igienico-sanitare şi de sănătate publică, pentru domeniul meu de activitate;
   c. cunosc şi îndeplinesc prevederile legislative privind securitatea şi sănătatea în muncă;
   d. cunosc şi mi-am însuşit prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, privind condiţiile igienico-sanitar veterinare de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar;
   e. cunosc şi respect prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare;
   f. cunosc şi respect reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată;
   g. cunosc şi respect normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă.
    Pe data începerii activităţii mă oblig să respect prevederile legale în vigoare.
   
        Data                   Semnătura
______________________ ______________________
   ANEXA Nr. 4
la norme

    Primăria ..................................
    Judeţul ...................................

    DECLARAŢIE - TIP
de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea
pentru care se solicită autorizarea în cazul
meseriilor tradiţionale şi artizanale

    Este notoriu că domnul/doamna ................... cetăţean .......... posesor al B.L (C.I.) seria ...... nr. ............... eliberat de ..................... CNP .................., eliberat de ....................... în calitate de:
    persoană fizică [ ];
    reprezentant al asociaţiei familiale [ ];
    cu domiciliul în localitatea ................, str .......................... nr. ....., bl ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........, telefon ..............., fax ..............., e-mail ................., practică meseria tradiţională/artizanală constând în ..................................., cu o vechime de ............... .
   
       Primar                     Data
...................... ......................
   ANEXA Nr. 5
la norme

    DECLARAŢIE-TIP
pe propria răspundere privind situaţia financiară a solicitantului,
cetăţean din statele membre ale Uniunii Europene
şi din Spaţiul Economic European

    Subsemnatul ............................. cetăţean ................. paşaport nr. ..........., eliberat de ..................... .
    Cu domiciliul în ţara ................... localitatea ....................... str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............., telefon ............../............., fax .............../.............., e-mail .................................. .
    în calitate de:
    persoană fizică [ ];
    reprezentant al asociaţiei familiale [ ];
    cu reşedinţa în: localitatea ................, str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............, telefon ............., fax ..............., e-mail ............................,
    declar pe propria răspundere, că nu am datorii fiscale şi că nu am săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal şi cunosc că falsul în declaraţii este sancţionat de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală.
   
      Data                      Semnătura
..................... .....................
   ANEXA Nr. 6
la norme
   
┌──────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│I. │II. │III. │
│ │ CERERE │Primărie - număr şi dată înregistrare:│
│ PRIMĂRIA │ │ ................................. │
│ │[ ] autorizare şi înregistrare │ Oficiul registrului comerţului de │
│......................│[ ] completare/modificare │ pe lângă tribunal - număr şi dată │
│ │ autorizaţie şi înregistrare│ înregistrare: │
│ │ │ ................................. │
└──────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ IV. │
│ DOMNULE PRIMAR, │
│ │
│1. Subsemnatul .............................................................................,│
│ (nume, prenume) │
│în calitate de .................................................., identificat cu ..........,│
│ (persoană fizică/reprezentant asociaţie familială) │
│seria ........., nr. ........................ CIF ..........................................,│
│ (cod de identificare fiscală) │
│data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..........., judeţ/ţară ...............;│
│ zi lună an │
│2. Cu domiciliu în: localitatea ..............., str. ..........................., nr. .....,│
│bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judeţ/sector ............, cod poştal ..........,│
│ţara .........................; telefon ......................, fax ........................,│
│cetăţenie: ................................, stare civilă: .................................;│
│3. Reşedinţa în România (dacă este cazul): ..................................................│
│............................................................................................;│
│4. prin ..........................................., CIF ...................................,│
│ (nume, prenume) (cod de identificare fiscală) │
│în calitate de ........................., conform ..........................................,│
│în temeiul Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor │
│familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi a Legii nr. 26/1990 │
│privind registrul comerţului, republicată, cu modificările ulterioare, vă solicit: │
│4.1. [ ] eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice, înregistrarea │
│ în registrul comerţului şi la organul fiscal; │
│4.2. [ ] completarea/modificarea autorizaţiei şi înregistrarea în registrul comerţului; │
│după cum urmează: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│V. │
│1. Forma de organizare: [ ] persoană fizică [ ] asociaţie familială │
│2. Denumire firmă: .........................................................................,│
│având număr de ordine în registrul comerţului(1) ..............................., cod unic de│
│înregistrare(1) ...............................; │
│3. Sediul firmei: localitatea ................, str. ............................, nr. .....,│
│bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judeţ/sector .........., cod poştal ............,│
│telefon .................., ...................., fax .................., ..................,│
│e-mail .............................., web site ............................................;│
│4. Obiectul de activitate │
│4.1. Activitatea principală: clasa CAEN |_|_|_|_| ...........................................│
│.............................................................................................│
│4.2. Activităţi secundare: [ ] constituire [ ] completare │
│Clasa CAEN |_|_|_|_| ........................................................................│
│.............................................................................................│
│Clasa CAEN |_|_|_|_| ........................................................................│
│.............................................................................................│
│Clasa CAEN |_|_|_|_| ........................................................................│
│.............................................................................................│
│Clasa CAEN |_|_|_|_| ........................................................................│
│.............................................................................................│
│Clasa CAEN |_|_|_|_| ........................................................................│
│.............................................................................................│
│Clasa CAEN |_|_|_|_| ........................................................................│
│.............................................................................................│
│4.3. Activităţi itinerante (clasa CAEN) .....................................................│
│.............................................................................................│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Notă: (1) Se completează numai în cazul cererilor de completare/modificare autorizaţie şi
înregistrare.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│VI. Locul de desfăşurare a activităţilor (inclusiv activităţi itinerante în alte localităţi):│
│1. [ ] Sediul firmei 2. [ ] Domiciliul consumatorului/clientului │
│3. [ ] Alte sedii: ..........................................................................│
│.............................................................................................│
│.............................................................................................│
│.............................................................................................│
│.............................................................................................│
│ (localitate, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│VII. [ ] Solicit înregistrarea fiscală conform datelor înscrise în Anexa nr. 6.2. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│VIII. Modificări ale datelor înscrise în autorizaţie: .......................................│
│.............................................................................................│
│.............................................................................................│
│.............................................................................................│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IX. În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│X. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU AUTORIZARE ŞI ÎNREGISTRARE │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────┬──────────────────────────────────────┬────┐┌────┬─────────────────────────────────┬────┐
│Nr. │ Denumirea actului │Nr. ││Nr. │ Denumirea actului │Nr. │
│crt.│ │file││crt.│ │file│
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤├────┼─────────────────────────────────┼────┤
│ 1. │Cerere de verificare disponibilitate │ ││10. │Dovadă plată taxe │ │
│ │şi/sau rezervare firmă │ ││ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤├────┼─────────────────────────────────┼────┤
│ 2. │Cerere pentru obţinerea certificatului│ ││11. │ │ │
│ │de cazier fiscal │ ││ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤├────┼─────────────────────────────────┼────┤
│ 3. │Declaraţie tip pe propria răspundere │ ││12. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤├────┼─────────────────────────────────┼────┤
│ 4. │Declaraţie tip de notorietate │ ││13. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤├────┼─────────────────────────────────┼────┤
│ 5. │Declaraţie pe propria răspundere │ ││14. │ │ │
│ │autentificată │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┤
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤│15. │ │ │
│ 6. │Copii de pe actele de identitate │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┤
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤│16. │ │ │
│ 7. │Certificate medicale │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┤
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤│17. │ │ │
│ 8. │Anexa nr. 6.1. - reprezentant/membrii │ │├────┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │asociaţiei familiale │ ││18. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┤├────┴─────────────────────────────────┼────┤
│ 9. │Anexa nr. 6.2. - referitor │ ││ Total file: │ │
│ │înregistrarea fiscală │ ││ │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴────┘└──────────────────────────────────────┴────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│XI. Declar că nu deţin o altă autorizaţie în calitate de persoană fizică şi nu fac parte │
│ dintr-o altă asociaţie familială autorizată. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│XII. Anexele nr. .................................. fac parte integrantă din prezenta cerere.│
│ Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte │
│ sunt pedepsite conform legii. │
│ │
│ Data: ........................ Semnătura ........................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Domnului Primar al ...................................................
   ANEXA Nr. 6.1.
la norme
   
Nr. intrare: .................         data: ..................

REPREZENTANT/MEMBRII ASOCIAŢIEI FAMILIALE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [ ] Reprezentant │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a: [ ] modificării datelor de identificare │
│ [ ] retragerii din funcţie a ..................................│
│ (numele şi prenumele │
│ reprezentantului retras) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. DATE DE IDENTIFICARE │
│ 1. Nume: ................................... prenume: .................................... .│
│ 2. Act identitate .......... seria ......, nr. ........... CIF ........................... .│
│ (cod de identificare fiscală)│
│ 3. Data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..........., judeţ/ţară .......... .│
│ zi luna an │
│ 4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................, nr. .......,│
│ bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ....., judeţ/sector ..............................,│
│ cod poştal ..........., ţară .................., telefon ............., fax .............. .│
│ 5. Cetăţenie: ................................. . 6. Stare civilă: ....................... .│
│ 7. Reşedinţa în România (dacă este cazul): .................................................│
│ .......................................................................................... .│
│ 8. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform │
│ legii, că nu deţin o altă autorizaţie în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o│
│ altă asociaţie familială autorizată. │
│ Semnătura ....................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [ ] Membrii asociaţiei familiale │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociaţiei [ ] cooptării unui asociat nou│
│ [ ] modificării datelor de [ ] retragerii din asociaţie │
│ identificare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de │
│ modificare date de identificare sau asociaţi noi) │
│ 1. Nume: ................................... prenume: .................................... .│
│ 2. Act identitate .......... seria ......, nr. ........... CIF ........................... .│
│ (cod de identificare fiscală)│
│ 3. Data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..........., judeţ/ţară .......... .│
│ zi luna an │
│ 4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................, nr. .......,│
│ bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ....., judeţ/sector ..............................,│
│ cod poştal ..........., ţara .................., telefon ............., fax .............. .│
│ 5. Cetăţenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al familiei ................ .│
│ 7. Stare civilă: ............... . 8. Reşedinţa în România (dacă este cazul): ..............│
│ .......................................................................................... .│
│ 9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform │
│ legii, că nu deţin o altă autorizaţie în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o│
│ altă asociaţie familială autorizată. │
│ Semnătura ....................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociaţiei [ ] cooptării unui asociat nou │
│ [ ] modificării datelor de [ ] retragerii din asociaţie │
│ identificare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de │
│ modificare date de identificare sau asociaţi noi) │
│ 1. Nume: ................................... prenume: .................................... .│
│ 2. Act identitate .......... seria ......, nr. ........... CIF ........................... .│
│ (cod de identificare fiscală)│
│ 3. Data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..........., judeţ/ţară .......... .│
│ zi luna an │
│ 4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................, nr. .......,│
│ bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ....., judeţ/sector ..............................,│
│ cod poştal ..........., ţara .................., telefon ............., fax .............. .│
│ 5. Cetăţenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al familiei ................ .│
│ 7. Stare civilă: ............... . 8. Reşedinţa în România (dacă este cazul): ..............│
│ .......................................................................................... .│
│ 9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform │
│ legii, că nu deţin o altă autorizaţie în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o│
│ altă asociaţie familială autorizată. │
│ Semnătura ....................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Nr. intrare: ................. data: ..................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Membrii asociaţiei familiale │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociaţiei [ ] cooptării unui asociat nou │
│ [ ] modificării datelor de [ ] retragerii din asociaţie │
│ identificare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de │
│ modificare date de identificare sau asociaţi noi) │
│ 1. Nume: ................................... prenume: .................................... .│
│ 2. Act identitate .......... seria ......, nr. ........... CIF ........................... .│
│ (cod de identificare fiscală)│
│ 3. Data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..........., judeţ/ţară .......... .│
│ zi luna an │
│ 4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................, nr. .......,│
│ bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ....., judeţ/sector ..............................,│
│ cod poştal ..........., ţara .................., telefon ............., fax .............. .│
│ 5. Cetăţenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al familiei ................ .│
│ 7. Stare civilă: ............... . 8. Reşedinţa în România (dacă este cazul): ..............│
│ .......................................................................................... .│
│ 9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform │
│ legii, că nu deţin o altă autorizaţie în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o│
│ altă asociaţie familială autorizată. │
│ Semnătura ....................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociaţiei [ ] cooptării unui asociat nou │
│ [ ] modificării datelor de [ ] retragerii din asociaţie │
│ identificare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de │
│ modificare date de identificare sau asociaţi noi) │
│ 1. Nume: ................................... prenume: .................................... .│
│ 2. Act identitate .......... seria ......, nr. ........... CIF ........................... .│
│ (cod de identificare fiscală)│
│ 3. Data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..........., judeţ/ţară .......... .│
│ zi luna an │
│ 4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................, nr. .......,│
│ bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ....., judeţ/sector ..............................,│
│ cod poştal ..........., ţara .................., telefon ............., fax .............. .│
│ 5. Cetăţenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al familiei ................ .│
│ 7. Stare civilă: ............... . 8. Reşedinţa în România (dacă este cazul): ..............│
│ .......................................................................................... .│
│ 9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform │
│ legii, că nu deţin o altă autorizaţie în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o│
│ altă asociaţie familială autorizată. │
│ Semnătura ....................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociaţiei [ ] cooptării unui asociat nou │
│ [ ] modificării datelor de [ ] retragerii din asociaţie │
│ identificare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de │
│ modificare date de identificare sau asociaţi noi) │
│ 1. Nume: ................................... prenume: .................................... .│
│ 2. Act identitate .......... seria ......, nr. ........... CIF ........................... .│
│ (cod de identificare fiscală)│
│ 3. Data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..........., judeţ/ţară .......... .│
│ zi luna an │
│ 4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................, nr. .......,│
│ bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. ....., judeţ/sector ..............................,│
│ cod poştal ..........., ţara .................., telefon ............., fax .............. .│
│ 5. Cetăţenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al familiei ................ .│
│ 7. Stare civilă: ............... . 8. Reşedinţa în România (dacă este cazul): ..............│
│ .......................................................................................... .│
│ 9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform │
│ legii, că nu deţin o altă autorizaţie în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o│
│ altă asociaţie familială autorizată. │
│ Semnătura ....................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 6.2.
la norme
   
Nr. intrare: .................       data: ..................

REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DECLAR URMĂTOARELE*):

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
│1. Plătitor de T.V.A. │
│1.1. Cifra de afaceri anuală din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere pe │
│ care estimaţi că o veţi realiza, ......................... lei, din care: │
│1.1.1. din operaţiuni taxabile ....................................................... lei │
│1.1.2. din operaţiuni scutite cu drept de deducere ................................... lei │
│1.2. [ ] Declaraţi că realizaţi operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere │
│ din care estimaţi că veţi obţine o cifră de afaceri anuală sub plafonul de │
│ scutire prevăzut de lege, dar doriţi să optaţi pentru aplicarea regimului │
│ normal de T.V.A.? │
│1.3. [ ] Realizaţi în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.? │
│1.3.1. [ ] Declaraţi că desfăşuraţi în exclusivitate operaţiuni scutite din arendarea, │
│ concesionarea şi închirierea de bunuri imobile, cu excepţiile prevăzute de lege, │
│ dar doriţi să optaţi pentru taxarea acestora? │
│1.4. Plata T.V.A.: │
│1.4.1. [ ] lunară │
│1.4.2. [ ] trimestrială │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. [ ] Plătitor de accize │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. [ ] Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Contribuţii: │
│4.1. [ ] Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │
│4.2. [ ] Contribuţia pentru asigurări de şomaj │
│4.3. [ ] Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale │
│4.4. [ ] Contribuţia de asigurări sociale │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   *) Datele referitoare la înregistrarea fiscală se completează la înfiinţare. Menţiunile referitoare la modificarea acestor date, se declară la organul fiscal competent cu excepţia datelor privind modificarea atributului de plătitor/neplătitor de T.V.A. Înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată, ulterior înfiinţării, se solicită la oficiul registrului comerţului prin completarea Cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare.

    INSTRUCŢIUNI
de completare a rubricilor privind înregistrarea fiscală

   I. Date privind vectorul fiscal
   1. Plătitor de T.V.A.
   1.1. Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
   1.1.1. Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în anul fiscal din operaţiuni taxabile.
   1.1.2. Se estimează cifra de afaceri prognozată a se obţine în anul fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.
   1.2. Se marchează cu "X" doar de către plătitorii care estimează că vor realiza o cifră de afaceri anuală din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevăzut de lege şi optează pentru aplicarea regimului normal de T.V.A,.
   1.3. Se marchează cu "X" de către plătitorii care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
   1.3.1. Se marchează cu "X" de către plătitorii care realizează exclusiv operaţiuni de arendare, concesionare şi închiriere de bunuri imobile, cu excepţiile prevăzute de lege şi optează pentru taxarea acestora.
   1.4. Rândurile 1.4.1.-1.4.2. se marchează cu "X" de către plătitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligaţi la plata lunară sau trimestrială a acestui impozit, după caz.
    Rândurile 2 şi 3 se marchează cu "X", după caz, de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize, de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, după caz.
   4. Contribuţii
    Rândurile 4.1.-4.4. se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, sunt plătitori de contribuţiile respective.
   II. Precizări privind corelarea între rânduri
    Rândul 1.1. se completează, conform obiectului de activitate al comerciantului, cu cifra de afaceri anuală pe care estimează că o va realiza, prin însumarea rândurilor 1.1.1. şi 1.1.2. din formular.
    Dacă suma înscrisă la rândul 1.1. este de până la 100.000 de euro inclusiv, sau echivalent în lei, atunci comerciantul va bifa căsuţa 1.4.2. - plata trimestrială a T.V.A.-ului.
    Dacă suma înscrisă la rândul 1.1 este de peste 100.000 de euro, sau echivalent în lei, atunci comerciantul va bifa căsuţa 1.4.1. - plata lunară a T.V.A.-ului.
    Dacă la rândul 1.1. cifra de afaceri anuală este mai mare 2 mld. lei, atunci comerciantul nu bifează nici una din căsuţele 1.2. sau 1.3.
    Dacă la rândul 1.1. cifra de afaceri anuală este mai mică 2 mld. lei, atunci comerciantul poate bifa una din căsuţele 1.2. sau 1.3.1.
    În situaţia în care comerciantul bifează căsuţa 1.3., atunci nu mai poate bifa nici una din căsuţele existente la punctul 1. "Plătitor de T.V.A.".
    Dacă comerciantul va bifa 1.3.1, atunci va completa pct. 1.1. cifra de afaceri şi în funcţie de această cifră va marca 1.4.1. sau 1.4.2., după caz.
    La bifarea punctului 3 "Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor" se va bifa în mod obligatoriu rândurile 4.1.-4.4., de la punctul 4 "Contribuţii".
    Marcarea rândurilor de la 4.1.-4.4. din cadrul punctului 4 "Contribuţii", nu presupune obligativitatea de a marca şi punctul 3 "Plătitor de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor".

   ANEXA Nr. 7
la norme
   
┌───────────────┐
│ ROMÂNIA │
└───────────────┘
[ ] Persoană fizică [ ] Română cu domiciliu în România
[ ] Străină - română fără domiciliu în România
────────────────────────────────────────────────────────────────────
[ ] Persoană juridică [ ] Română
[ ] Străină
────────────────────────────────────────────────────────────────────
[ ] Asociaţie fără personalitate juridică
[ ] Română
[ ] Străină
────────────────────────────────────────────────────────────────────

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subsemnatul/subscrisă având: Cod de înregistrare fiscală: __________________________________
Nume şi prenume/denumire: .....................................
Cu Domiciliul/Reşedinţa/Sediul în România
Judeţ: .................... Localitate: ..................... Sector: .........
Strada: .................... Număr: ........ Bloc: ....... Scara: .... Ap. ....
Telefon: ...................... Fax: ........................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
prin Se bifează cu X căsuţa care corespunde situaţiei
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: __________ în calitate de [ ] titular
Nume şi prenume: ............................................. [ ] împuternicit/
reprezentant
legal
posesor al actului de identitate _____________ seria _____ nr. __________ eliberat de _________
Împuternicire nr. ______________ din data __/__/______
Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi la ______________________
Nume, prenume ______________________________ Funcţia __________________________________________
Data __/__/____ Semnătura şi ştampila ____________________
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Data prezentării pentru ridicarea
Judeţul/Municipiul ___________________ certificatului de cazier fiscal:
Înregistrat la unitatea fiscală, cu Data __/__/____
Nr. ______________ Data __/__/____
Se detaşează şi se înmânează persoanei
care depune cererea
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Data prezentării pentru ridicarea
Judeţul/Municipiul ___________________ certificatului de cazier fiscal:
Înregistrat la unitatea fiscală, cu Data __/__/____
Nr. ________________________ Data __/__/____
   ANEXA Nr. 8
la norme

    LISTA
profesiilor şi ocupaţiilor reglementate în România, care fac
obiectul legii, şi autorităţile competente corespunzătoare
acestor profesii şi ocupaţii
   
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Profesia │ Autoritatea competentă │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│profesii în domeniul transporturilor aeriene, │Ministerul Transporturilor, Construcţiilor │
│maritime, fluviale şi rutiere: comandant; │şi Turismului şi autorităţile din domeniile│
│ofiţer punte maritim; şef mecanic maritim; │de referinţă (aeriene, maritime, fluviale, │
│ofiţer mecanic maritim; şef electrician │rutiere) │
│maritim; ofiţer electrician maritim; ofiţer │ │
│punte fluvial; ofiţer mecanic fluvial; │ │
│meteorolog aeronautic; personal aeronautic │ │
│nenavigant pentru protecţia navigaţiei │ │
│aeriene şi telecomunicaţii (PNA-TC) clasele │ │
│I, II şi IV; inginer de recepţie şi control │ │
│aeronave; inginer de recepţie şi control │ │
│mijloace PNA-TC; profesor legislaţie rutieră │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│restaurator │Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│consilier de proprietate industrială │Studii superioare/tehnice juridice - examen│
│ │susţinut la Oficiul de Stat pentru Invenţii│
│ │şi Mărci │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ghid de turism │Ministerul Transporturilor, Construcţiilor │
│director de hotel, director agenţie de turism │şi Turismului │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│detectivi particulari │Inspectoratul General al Poliţiei Române │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│taximetrist │Ministerul Transporturilor, Construcţiilor │
│ │şi Turismului │
│ │primării │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│vânzător de produse alimentare, vânzători │Cursuri de învăţământ preuniversitar, │
│ambulanţi şi asimilaţi de produse alimentare, │Diplomă/certificat de absolvire a unei │
│vânzători de produse alimentare la domiciliul │forme de pregătire profesională │
│clientului sau la comandă prin telefon, măcelar, │Eliberate de autorităţile administraţiei │
│şef de unitate de alimentaţie publică şi şef de │publice, camerele de comerţ şi industrie şi│
│sală, ospătar, barman, bucătar, carmangier, │societăţile comerciale autorizate (inclusiv│
│cofetar, patiser, cofetar-patiser │angajatori care organizează programe de │
│ │pregătire profesională pentru angajaţii │
│ │proprii) conform legislaţiei în vigoare │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│şef depozit, gestionar comerţ cu ridicata produse│Cursuri de învăţământ preuniversitar, │
│alimentare │Diplomă/certificat de absolvire a unei │
│ │forme de pregătire profesională │
│ │Eliberate de autorităţile administraţiei │
│ │publice, camerele de comerţ şi industrie şi│
│ │societăţile comerciale autorizate (inclusiv│
│ │angajatori care organizează programe de │
│ │pregătire profesională pentru angajaţii │
│ │proprii) conform legislaţiei în vigoare │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 9
la norme
   
PRIMĂRIA ..............................
PRIMAR ................................

AUTORIZAŢIE
nr. .............. din ..../..../.........
zi lună an

1. Firma: .....................................................................................
...............................................................................................
2. Sediul firmei: localitatea ........................, str. ...................., nr. ........
bloc. ....., scara ...., etaj ...., ap. ...., judeţ/sector ............., cod poştal ........ .
3. Persoana fizică/reprezentant asociaţie familială ...........................................
act identitate ............. seria ........, nr. ............ CIF ........................... .
(cod de identificare fiscală)
data şi locul naşterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .............., judeţ/ţară ............. .
zi luna an
4. Domiciliu: localitatea ............................, str. ..................................
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap. ....., judeţ/sector ..................,
cod poştal .............. ţara ...........; telefon ................., fax .................. .
5. Cetăţenie: ............................................................................... .
6. Reşedinţa în România (dacă este cazul): ....................................................
...............................................................................................
7. Asociaţi (nume, prenume, cetăţenie, CIF):
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. .
8. Activitatea principală (clasa CAEN, denumire): .............................................
............................................................................................. .
9. Activităţi secundare (clase CAEN): .........................................................
............................................................................................. .
10. Locul de desfăşurare a activităţilor:
[ ] sediul firmei/[ ] domiciliul consumatorului/clientului
[ ] Alte sedii (localitate, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament):
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. .
[ ] Activităţi itinerante desfăşurate în (clasa CAEN, localitate, judeţ/sector, stradă,
număr, bloc, scară, etaj, apartament):
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Eliberată în baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor │
│ familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
PRIMAR, SECRETAR,

11. Menţiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea autorizaţiei*)
┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Menţiuni privind modificarea, │Motivul de drept│Data înscrierii│Semnături autorizate│
│crt.│ suspendarea, reluarea sau │ şi de fapt │ menţiunii │ pentru înscrierea │
│ │ anularea autorizaţiei │ │ │ menţiunilor │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
└────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────────┘
PRIMAR, SECRETAR,
    ___________
   *) Se vor menţine orice modificări ale datelor înscrise în autorizaţie.